صاحب امتیاز

دکتر شکور محمودزاده متخصص در پزشکی عمومی و روان درمانی

Domstraße 79 63067 Offenbach am Main

تلفن:   069/821823          فاکس:   069/82377731

صلاحیت انجمن پزشکی

کانون پزشکی استان هسن

انجمن بیمه  پزشکی هسن

چگونه ما را پیدا کنید

با اس بان

از ابررودن با اس یک

ازدینسن باخ با اس دو

ازهاناو با اس هشت

ازفرانکفورت با اس یک اس دو واس هشت