معلومات

لطفاً کارت بیمه درمانی خود را دراولین ملاقات در ربع سال با خود بیاورید.

لطفاً توجه نمائید که برای معاینات آتی همیشه وقت ملاقات لازم دارید. اگر دروقت معین نمی توانید حاضر شوید لطفاً به موقع ماراتلفونی اطلاع دهید. درغیراینصورت ممکن است برای شما هزینه داشته باشد. واضح است که درحالات اضطراری همیشه می توانید درمطب حاضر شوید. دراینصورت ممکن است مدتی انتظار بکشید. لطفا دردیداراول هر ربع سال کارت بیمه خودرا همراه داشته باشید. ربع سالها قرارذیل اند:

ربع اول: از 1 جنوری تا 31 مارچ

ربع دوم: از 1 اپریل تا 30 جون

ربع سوم: از 1 جولای تا 30 سپتامبر

ربع سوم: از 1 اوکتوبر تا 31 دسامبر

شماره تلفن های مفید

مرکزکنترول مسمومیت      انتقال مریضان افن باخ

06131-19240              069-19222

اداره صحت افن باخ          مرکز امرکمک های فوری افن باخ

069-80652111                        069-19292

اوقات مطب

دوشنبه: ساعات 8 تا 13:00 و 15 تا 17

سه شنبه: ساعات 8 تا 13:00 و 15 تا 17:00

چهارشنبه: ساعات 8 تا 11:30
12:00 – 13:00

پنچشنبه: ساعات 8 تا 11:30 و 15 تا 17:00

جمعه: ساعات 8 تا 11:30 و  12:00 – 13:00