خوش آمدید

Arztpraxis

بیماران عزیز

درصفحات ذیل می خواهیم مطب پزشکی عمومی ورواندرمانی خود را به شما معرفی نمائیم. ما به درمان ومشاوره مسلکی با درنظرداشت امکانات مدرن طبی ارج می نهیم. با نگاهی کوتاه به سایت ما می توانید معلومات لازم را درباره ی ما بدست آورید

دوکتور شکور محمودزاده